PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 
PEJABAT DAERAH DAN TANAH JEMPOL SEHINGGA DISEMBER 2018

 

 

 

BIL.

 

 

JANJI

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Masa /Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard*

% Menepati

Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard* 

%Tidak Menepati Standard*

UNIT HASIL

 

1.

Tempoh Masa Menunggu Dan Mendapatkan Perkhidmatan Dikaunter Dalam Tempoh 15 Minit.

1 pelanggan dalam masa 10 minit

100%

0

0

43,607

2.

Tempoh Masa Memproses Bayaran Cukai Serta Dokumen Yang Lengkap Dalam Masa 5 Minit.

43,607 hak milik

100%

0

0

43,607

UNIT PEMBANGUNAN DAN PELUPUSAN TANAH

 

3.

Memproses Dan Mengemukakan Permohonan Pemberimilikan Tanah, Lesen Pendudukan Sementara Dan Perizaban Tanah Kepada Pihak Berkuasa Negeri Dalam Tempoh 3 Bulan Daripada Permohonan Diterima.

         

4.

Memproses Dan Mengemukakan Permohonan Untuk Serahbalik Dan Berimilik, Pohon Semula Tanah, Tukar Syarat Dan Pecah Sempadan Tanah, Penyatuan Tanah Dan Pecah Sempadan Atau Pecah Bahagian Tanah Dalam Tempoh 1 Bulan Daripada Permohonan Diterima.

         

UNIT PENDAFTARAN

 

5.

Memastikan Semua Perserahan Urusniaga Dan Bukan Urusniaga Didaftarkan Dalam Tempoh 1 Hari Bekerja.

Urusniaga 529

Bukan Urusniaga 577

100%

0

0

1,105

6.

Memastikan Semua Permohonan Kebenaran Pindahmilik, Pajakan Dan Gadaian Tanah ( E-Consent ) Yang Lengkap Diproses Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja.

84 permohonan berjaya diproses dalam masa 14 hari.

100%

0

0

84

UNIT PEMBANGUNAN

 

7.

Mengeluarkan Surat Tawaran Kerja Perolehan Secara Sebutharga Bagi Projek Pembangunan Fizikal Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja Setelah Mendapat Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga

59 Sebutharga

100%

0

0

59

UNIT KHIDMAT PENGURUSAN

 

8.

Memproses Baucar-Baucar Bayaran Yang Lengkap Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja.

718 baucar

100%

0

0

718

9.

Memberikan Maklumbalas Kepada Aduan Atau Pertanyaan Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja.

10 aduan

100%

0

0

10

 

**Laporan pencapaian piagam pelanggan dikeluarkan setahun sekali pada setiap tahun pada akhir bulan Oktober.

logo bm ns sprm bpa jpa msc   mampu spa

spr

mdec

malaysia